تعرفه شماره اختصاصی

شماره های اختصاصی به مدت ١ سال فعال خواهد بود و بعد از ١ سال در صورت نیاز تمدید میشود(درحال حاضر فقط بر روی پیش شماره ٢٠٠٠ هزینه تمدید دریافت می گردد)

تعداد رقم
شماره
پیش شماره ١٠٠٠
سفارشی
پیش شماره ١٠٠٠ غیر
سفارشی
پیش شماره
٢٠٠٠ رند
پیش شماره ٢٠٠٠
غیر رند
پیش شماره ٣٠٠٠
سفارشی
پیش شماره ٣٠٠٠
غیر سفارشی
پیش شماره ٥٠٠٠٢ , ٥٠٠٠٥
سفارشی
پیش شماره ٥٠٠٠٢ , ٥٠٠٠٥
غیر سفارشی
14 رقمی٣٠٠.٠٠٠١٥٠.٠٠٠

٣٠٠.٠٠٠١٥٠.٠٠٠٢٠٠.٠٠٠١٠٠.٠٠٠
13 رقمی٨٠٠.٠٠٠٤٠٠.٠٠٠٣٠٠.٠٠٠١٥٠.٠٠٠
12 رقمی١.٦٠٠.٠٠٠٨٠٠.٠٠٠استعلام١.٧٠٠.٠٠٠١.٦٠٠.٠٠٠١.٠٠٠.٠٠٠٥٠٠.٠٠٠٢٥٠.٠٠٠
11 رقمی٣.٠٠٠.٠٠٠١.٥٠٠.٠٠٠استعلام٢.٥٠٠.٠٠٠

٨٠٠.٠٠٠٤٠٠.٠٠٠
10 رقمی٤.٠٠٠.٠٠٠٢.٠٠٠.٠٠٠استعلام٤.٧٠٠.٠٠٠٢.٥٠٠.٠٠٠١.٤٠٠.٠٠٠استعلام٩٠٠.٠٠٠
9 رقمی٥.٠٠٠.٠٠٠٢.٥٠٠.٠٠٠استعلام٨.٥٠٠.٠٠٠٣.٥٠٠.٠٠٠٢.٥٠٠.٠٠٠استعلام١.٦٠٠.٠٠٠
8 رقمی٧.٠٠٠.٠٠٠٣.٥٠٠.٠٠٠استعلام١٥.٠٠٠.٠٠٠استعلاماستعلاماستعلاماستعلام
7 رقمی٥٠.٠٠٠.٠٠٠٥٠.٠٠٠.٠٠٠استعلاماستعلاماستعلاماستعلاماستعلاماستعلام
6 رقمی١٠٠.٠٠٠.٠٠٠١٠٠.٠٠٠.٠٠٠استعلاماستعلام

استعلاماستعلام

نکات مهم

تمامی قیمت ها به ریال، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به قیمت تمام شده می باشد.
شماره هایی که توسط شما درخواست میشوند سفارشی و شماره ها یی که بصورت تصادفی ارائه میشوند غیر سفارشی هستند.
رندی و غیر رندی شماره های ٢٠٠٠ توسط استعلام از اپراتور مشخص میشوند که معمولا به تعدادارقام تکراری بستگی دارد.
تخفیفات خرید بسته های شماره را میتوانید در جشنواره مشاهده نمایید.

اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره کارت ملی، آدرس به همراه کد پستی دقیق ١٠ رقمی، شماره تماس ثابت و همراه
اشخاص حقوقی: نام شرکت، شماره ثبت شرکت، شماره اقتصادی شرکت، آدرس به همراه کد پستی دقیق ١٠ رقمی، شماره تماس شرکت و مسئول سامانه


خطوط ثابت

از دیگر امکانات سامانه پیام کوتاه معرکه ، ارسال پیام کوتاه از طریق خطوط ثابت با پیش شماره ٠٢١ میباشد. به عنوان مثال ارسال پیامک با شماره ٠٢١٢٨٣١.این شماره ها در قالب شماره های ٨ رقمی ، ٥ رقمی و ٤ رقمی ارائه میگردد. نکته ی قالب توجه در این خطوط ، یکسان بودن هزینه ارسال پیامک فارسی و انگلیسی می باشد.
با این سرویس شما میتوانید بدون هیچ نرم افزار یا سخت افزار جانبی دیگری و از طریق اینترنت، از خط ثابت خود پیام کوتاه ارسال و دریافت نمایید.
همچنین استفاده از این خطوط باعث اشغال شدن تلفن شما نخواهد شد و حتی در صورتی که خط تلفن شما به هر دلیلی قطع شود، شما همچنان میتوانید از پنل و خط خود برای ارسال پیامک استفاده نمایید.

تعداد ارقامنمونه شمارهقیمت (ريال)
متناظر ٨ رقمی (٩٨٢١XXXXXXXX)٠٢١xxxxxxxx٨٥٠.٠٠٠
متناظر ٦ رقمی (٩٨٢١XXXXXXXX)٠٢١xxxxxx٢.٨٠٠.٠٠٠
متناظر ٥ رقمی (٩٨٢١XXXXX)٠٢١xxxxx٣.٧٢٠.٠٠٠
متناظر ٤ رقمی (٩٨٢١XXXX)٠٢١xxxx٤.٤٥٠.٠٠٠
متناظر ٣ رقمی (٩٨٢١XXXX)٠٢١xxx٧.٣٥٠.٠٠٠
غیرمتناظر ٢ رقمی (٩٨٢١٠٠٠XX)٠٢١٠٠٠xx٥٤.٦٠٠.٠٠٠ تا ٨١.٨٥٠.٠٠٠
غیرمتناظر ٣ رقمی (٩٨٢١٠٠٠XXX)٠٢١٠٠٠xxx١١.٠٠٠.٠٠٠ تا ١٤.٦٠٠.٠٠٠
غیرمتناظر ٤ رقمی (٩٨٢١٠٠٠XXXX)٠٢١٠٠٠xxxx٤.١٠٠.٠٠٠ تا ٥.٥٠٠.٠٠٠
غیرمتناظر ٥ رقمی (٩٨٢١٠٠٠XXXXX)٠٢١٠٠٠xxxxx٣.٠٠٠.٠٠٠ تا ٣.٧٠٠.٠٠٠
غیرمتناظر ٦ رقمی (٩٨٢١٠٠٠XXXXXX)٠٢١٠٠٠xxxxxx٢.٢٥٠.٠٠٠ تا ٢.٨٠٠.٠٠٠
غیرمتناظر ٧ رقمی (٩٨٢١٠٠٠XXXXXXX)٠٢١٠٠٠xxxxxxx١.٩٠٠.٠٠٠ تا ٢.١٠٠.٠٠٠
غیرمتناظر ٨ رقمی (٩٨٢١٠٠٠XXXXXXXX)٠٢١٠٠٠xxxxxxxx١.٥٥٠.٠٠٠
غیرمتناظر ٩ رقمی (٩٨٢١٠٠٠XXXXXXXXX)٠٢١٠٠٠xxxxxxxxx١.٤٠٠.٠٠٠
غیرمتناظر ١٠ رقمی (٩٨٢١٠٠٠XXXXXXXXXX)٠٢١٠٠٠xxxxxxxxxx١.١٨٠.٠٠٠
غیرمتناظر ٧ رقمی (متناظر شهرستان) (٩٨٢١٠٠٠XXXXXXXX)٠٢١٠٠٠xxxxxxx١.٤٠٠.٠٠٠
غیر متناظر ٨ رقمی کرج (٩٨٢٦XXXXXXXX)٩٨٢٦XXXXXXXX١.٤٠٠.٠٠٠
غیر متناظر ٥ رقمی کرج (٩٨٢٦XXXXX)٩٨٢٦XXXXX١.٤٠٠.٠٠٠

نکات مهم

برای شماره ی متناظر حتماباید قبض تلفن ومشخصات مالک آن ارائه شودولی برای شماره های غیرمتناظر نیازی به قبض تلفن نیست.
تخفیفات خرید بسته های شماره را میتوانید در جشنواره مشاهده نمایید.

اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره کارت ملی، آدرس به همراه کد پستی دقیق ١٠ رقمی، شماره تماس ثابت و همراه
اشخاص حقوقی: نام شرکت، شماره ثبت شرکت، شماره اقتصادی شرکت، آدرس به همراه کد پستی دقیق ١٠ رقمی، شماره تماس شرکت و مسئول سامانه